Engagemang, kvalité och nyfikenhet
Rådgiving vid företagsaffärer och finansiering
Västra Hamnen Corporate Finance
VA Automotive genomför företrädesemission
2018-03-15
VA Automotive i Hässleholm AB (Publ) (”VA Automotive” eller ”Bolaget”), noterat på Nasdaq First North, meddelar idag att Bolagets styrelse mot bakgrund av den under 2017 svaga utvecklingen för koncernen, föreslår bolagsstämman att besluta om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare.
VA genomför företrädesemission
Läs mer..
Nilssons emission övertecknad
2018-03-02
Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar idag att bolagets företrädesemission om cirka 22,9 MSEK för att stärka bolagets likviditet har övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till cirka 25,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 113 procent.
PM 2018-03-02
Läs mer..

Respiratorius genomför företrädesemission
2017-11-07
Respiratorius AB (publ) (”Respiratorius” eller ”Bolaget”), som är noterat på AktieTorget, meddelar att Bolaget tar viktiga steg inför att inleda fas IIb/III studie för VAL001 samt förbereder kliniska studier av RESP1000 i Europa. För att finansiera studierna och rörelsekapital har Bolagets styrelse beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande från den 2 maj 2017 och genomför en företrädesemission av aktier om cirka 21 miljoner kronor före emissionskostnader. 
PM 2017-11-07
Läs mer..
ChemoTechs emission övertecknad
2016-11-22
Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet i det erbjudande om nyemission riktat till allmänheten som Bolagets styrelse beslutat om inför notering på Nasdaq First North. Emissionen som riktades till allmänheten tecknades till drygt 650 procent, vilket innebär att Bolaget inklusive lämnade teckningsåtaganden tillförs 14,7 MSEK efter transaktionskostnader och får ca 600 nya aktieägare. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till den 6 december 2016 och är avhängigt marknadsplatsens godkännande. 
PM: Erbjudandet övertecknat
Läs mer..
ChemoTech offentliggör Memorandum
2016-11-04

Styrelsen i Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum avseende nyemission av aktier inför notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North med planerad första handelsdag 6 december 2016. 

Informationsmemorandumet, sammanfattning samt anmälningssedel finns under teckningstiden även tillgängliga på ChemoTechs hemsida, www.chemotech.se.

Pressmeddelande
Läs mer..

Crunchfish emission övertecknad
2016-11-02
Crunchfish AB (publ) ("Crunchfish" eller "Bolaget") har slutfört erbjudande till allmänheten att teckna aktier i Bolaget ("Erbjudandet"). Emissionen uppgår till 60 MSEK och Erbjudandet tecknades till ca 480 MSEK. I förhållande till antalet tillgängliga aktier tecknades Erbjudandet 29 gånger*. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till 11 november 2016.

* Med tillgängliga aktier åsyftas de 1 miljon aktier som inte på förhand tecknats genom teckningsåtagande.

PM: Erbjudandet övertecknat
Läs mer..
Crunchfish offentliggör prospekt
2016-10-14

Styrelsen i Crunchfish AB (publ) (”Crunchfish” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende nyemission av aktier inför notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North med planerad första handelsdag 11 november 2016. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet, sammanfattning på svenska och engelska samt anmälningssedel finns under teckningstiden tillgängliga på Crunchfish hemsida, www.crunchfish.com och på Västra Hamnen Corporate Finance hemsida www.vhcorp.se.

Läs mer..

Crunchfish noteras på Nasdaq First North
2016-10-06
Malmöbaserade Crunchfish utvecklar mjukvara som gör det möjligt att styra konsumentelektronik med gester. Bolaget står nu inför listning på Nasdaq First North och gör i samband med detta en nyemission om 60 MSEK.
Notering av Crunchfish på Nasdaq First North
Läs mer..
1 2 3 4 5  ... Föregående Nästa 
Pågående uppdrag
Slutförda uppdrag
1 2 3 4 5 Föregående Nästa 
Certified Adviser
Lediga tjänster
Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Välkommen att skicka din ansökan till: rekrytering@vhcorp.se
Nyhetsbrev
Fyll i nedanstående formulär om du önskar information om kommande investeringserbjudande.

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se