logo

Corporate Finance

Vi hjälper små och medelstora bolag att nå sina mål genom att lösa frågor kring finansiering och ägande. Vi har stor erfarenhet av kapitalanskaffningar både på och utanför börs samt bolagsöverlåtelser av olika slag.

Börstransaktioner

De senaste åren har vi lotsat ett stort antal bolag fram till lyckade listningar på marknadsplatser i Sverige och Danmark.

För redan noterade bolag arrangerar vi kapitalanskaffningar genom riktade emissioner eller företrädesemissioner av aktier, konvertibler eller warranter.

Oavsett situation hittar vi lösningar som är optimalt anpassade efter bolagets behov och rådande marknadsläge.

Privata kapitalanskaffningar

Vare sig bolaget förbereder sig för en börsnotering eller planerar att fortsätta som privatägt, uppstår ofta behov för ny finansiering längs vägen.

Vi har genomfört en lång rad lyckade finansieringsrundor i privat miljö, tack vare ett stort nätverk av erfarna småbolagsinvesterare.

Hos oss får ni hjälp med att välja rätt finansieringsstrategi och kunnig vägledning kring bästa avvägning mellan aktiekapital och olika skuldinstrument.

Bolagsöverlåtelser

Är det dags för bolaget att helt eller delvis överlåtas till nya ägare?

Oavsett anledning till avyttringen är det av största vikt att hitta rätt köpare och rätt pris.

Våra erfarna projektledare hjälper till med att identifiera potentiella köpare, industriella såväl som finansiella, och vägleder dig genom hela processen.

Senast slutförda uppdrag