logo

Regulatorisk information

Tillstånd

Västra Hamnen Corporate Finance står under Finansinspektionens tillsyn med följande tillstånd:

Tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av:
  • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument;
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.

(2 kap. 1 § 1 samt 7 samt 3 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Tillstånd att som sidoverksamhet:
  • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp;
  • Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument;
  • Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument.

(2 kap. 2 § 3, 5 och 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Tillstånd att som annan sidoverksamhet:
  • Bedriva verksamhet som Certified Adviser

(2 kap. 3 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Revision och externa rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance anlitar följande externa tjänsteleverantörer för revision, internrevision, riskkontroll och regelefterlevnad:

Revisor

Anders Persson och Anna Stenberg, Mazars AB

Internrevision

Björn Wendleby, Harvest Advokatbyrå AB

Riskkontroll

Fredrik Hansson, FCG Risk & Compliance AB

Regelefterlevnad

Åsa Kjellander, Andulf Advokat AB

Ersättningssystem

Västra Hamnen Corporate Finances ersättningssystem syftar till att stärka bolagets möjligheter att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare utan att ge upphov till ett osunt risktagande bland bolagets anställda. Styrelsen ska tillse att Västra hamnens ersättningssystem vid var tid överensstämmer med bolagets affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen.

Vid utformningen av bolagets ersättningssystem tas hänsyn till risker för intressekonflikter, bristande efterlevnad av uppförandereglerna och incitament som kan påverka anställda att främja sitt eget eller bolagets intresse på ett sätt som kan vara skadligt för bolagets kunder. Västra Hamnen Corporate Finance har upprättat en särskild policy för hantering av intressekonflikter som anger vilka intressekonflikter som kan uppstå med anledning av bolagets ersättningssystem och hur dessa ska hanteras.

Västra Hamnen Corporate Finance ska tillse att det finns en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar av ersättningen. Den fasta ersättningen ska stå för en tillräckligt stor del av en anställds totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta de rörliga delarna till noll. Den maximala kvoten mellan den rörliga och fasta delen i den totala ersättningen får inte överstiga 1 till någon anställd i enlighet med de gränser och förfaranden som anges i artikel 94.1 g i direktiv 2013/36/EU.

I Bolaget förekommer följande typer av ersättning: fast månadslön, rörlig ersättning, friskvårdsbidrag, pensionsavsättningar och avgångsvederlag. Bolagets ersättningssystem och kriterier för ersättning tillämpas könsneutralt.

Intressekonflikter

Värdepappersinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn ska enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”LVM”) 8 kap. 12 § och 9 kap. 9§ samt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera, förhindra och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan å ena sidan institutet, ett anknutet ombud eller någon närstående person till dem och å andra sidan en kund i samband med tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster. Detsamma gäller mellan en kund å ena sidan och en annan kund å andra sidan.

Ett värdepappersinstitut ska också fastställa och tillämpa effektiva organisatoriska och administrativa förfaranden så att alla rimliga åtgärder vidtas för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av intressekonflikter. Ovanstående gäller samtliga intressekonflikter inklusive sådana som orsakas av ersättningar eller förmåner från annan än kunden, institutets eget ersättningssystem eller andra incitamentsstrukturer.

Mot bakgrund av ovanstående samt i syfte att säkerställa att den verksamhet som bedrivs av Västra Hamnen Corporate Finance vid varje tidpunkt bedrivs på ett etiskt tillfredsställande sätt inom ramen för gällande regelverk samt präglas av god affärssed, konsekvent agerande, så långt möjligt med förhindrande av intressekonflikter och, i den mån intressekonflikter inte kan förhindras, med säkerställande av rättvis behandling av kundens intressen, har Bolaget fastställt ändamålsenliga interna regler och rutiner.

Klagomål

Som finansiella rådgivare arbetar vi långsiktigt och med målsättning att alla våra kunder ska vara nöjda med de tjänster vi erbjuder. Om du som kund inte är nöjd med någon av våra tjänster vill vi att du snarast kontaktar oss och framför dina synpunkter.

Vi önskar att du i första hand vänder dig till kontaktpersonen hos Västra Hamnen Corporate Finance för den aktuella tjänsten. Vår ambition är att redan i denna kontakt hitta en lösning på problemet. Om du efter denna kontakt fortfarande är missnöjd kan du skriftligen vända dig till vår VD som är klagomålsansvarig hos Västra Hamnen Corporate Finance.

Du kan även vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Kommunala Konsumentvägledningen eller den Allmänna Reklamationsnämnden för att erhålla vägledning i ärendet.

Kontakta oss

Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ) (organisationsnummer: 556660-1182)

Attn: Klagomålsansvarig

Jungmansgatan 12

211 11 Malmö